Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine

Eesmärk
Koolituse eesmärk on läbi praktiliste ülesannete tutvustada päringukeele SQL kasutusvaldkondi, suunates põhirõhu päringutele.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud arvutispetsialistile, kes puutuvad kokku relatsiooniliste andmebaasidega. Koolitus alustab selle teema algusest ja osalemise eelduseks on huvi SQL andmebaaside kasutamise vastu.

Kursuse sisu
Esimesel päeval tutvutakse SQL andmebaasidega ja vaadatakse, mille poolest need erinevad näiteks tabelarvutusprogrammidest. Õpitakse tundma andmebaasi omadusi ja erinevaid käske andmete lisamiseks ja kasutamiseks ning kuidas teha päringuid ja siduda erinevatest allikatest pärit andmeid.

Teisel päeval õpitakse andmebaaside peal lahendama reaalelulisi probleeme, mis nõuavad rohkem teadmisi ja vilumust, näiteks kuidas ka lihtsate algandmete korral luua keerukaid aruandeid või koondvaateid. Mida teha, kui erinevate andmete vahel on mitmene seos, osad andmed puuduvad jm praktikas esilekerkivad teemad.

I koolituspäev – Sissejuhatus ja andmebaaside põhitõed:

 • Mis on SQL ja milleks seda kasutatakse?
 • SQL andmebaaside ülesehitus – andmebaas, tabel, skeem
 • Andmete sisestamine andmebaasi
 • Andmete pärimine andmebaasist
 • Andmete muutmine ja kustutamine
 • Mitme andmebaasitabeli sidumine
 • Agregaatfunktsioonide kasutamine
 • Andmete pärimise keerukamaid vorme


II koolituspäev – Andmebaaside praktiline kasutamine
:

 • Agregaatfunktsioonide kasutamine järjestamiseks üle mitme andmetabeli
 • Andmetabelite sidumine iseendaga
 • Sidumine osaliste andmete korral
 • Ajutiste tabelite loomine ja kasutamine
 • Kuidas luua hea ülesehitusega andmebaasi (normaalkujud)
 • Kuidas valida oma ettevõtte või projekti jaoks jätkusuutlikud tehnoloogiad? Kas peaksin teadma, mis on ANSI SQL?

Antud kursus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi praktikas. Kursusel osalejatele antakse iseseisvaks tööks ka ülesandeid, mille tulemused vaatab läbi koolituse läbiviija ning kes annab vajadusel nõu ja parandab puudujääke.

Koolitusega kaasneb kursuse abimaterjal paberkandjal.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu oskab rakendada saadud teadmisi oma töös andmebaasidega, luua lihtsamaid ja keerukamaid päringuid ning teha andmemanipulatsioone SQL vahenditega. Kahe õppepäeva vahel jääb osalejatele lahendamiseks iseseisev ülesanne, mis aitab õpitud teadmisi kinnistada ja loob eeldused kursuse teisest päevast maksimaalsete teadmiste saamiseks.

Kursuse kestvus ja läbiviija
Kursus toimub kahel päeval kokku 10 akadeemilist tundi praktilise koolitusena arvutiklassis. Lisandub individuaalne iseseisev töö.

Koolituse viib läbi TTÜ informaatikainstituudi lektor Martin Rebane, kes on selle kursuse välja töötanud praktilise kogemuse põhjal.

Kursust on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena.