Sisukorraga dokumentide loomine MS Word abil

Kursuse eesmärk
Kursuse eesmärk on anda teadmised ja praktilised oskused pikkade dokumentide loomiseks ja vormindamiseks – kuidas lisada dokumenti all- ja lõpumärkuseid, päiseid ja jaluseid, illustratsioone, pilte, seletiitleid, ristviiteid jms ning kuidas genereerida lihtsalt ja kiirelt dokumendi sisukorda.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud eelkõige neile, kes peavad koostama pikemaid tekste ja neid vormindama vastavalt etteantud nõuetele ja reeglitele. Sellisteks dokumentideks võivad olla näiteks aruanded, projektid, juhend- või õppematerjalid, raamatute käsikirjad, lõputööd jm dokumendid, mis sisaldavad peatükke, alapealkirju, pilte, sisukorda ja muid pika dokumendi elemente.

Kursusele on oodatud ka kõik teised, kes soovivad saada põhjalikumaid teadmisi ja oskusi MS Wordi kasutamiseks, mis ise õppides jäävad sageli üpris pinnapealseks, teadmata MS Wordi huvitavamaid ja keerukamaid võimalusi.

Kursusele on eriti oodatud ka need, kes on läbinud tekstitöötluse põhikursuse „Tekstitöötlus ja digitaalse kirjaoskuse arendamine MS Word abil“, millest on antud kursusel uute teadmiste omandamisega hea edasi minna.

Eeldused
Koolitusel osalemise eelduseks on baasteadmised tekstitöötluse põhimõtetest – teksti sisestamise ja töötlemise reeglid ning teadmised, kuidas vormindada tekste laadide abil.

Kursuse sisu
Kursuse teemade kokkuvõte:

 • Ülevaade pika dokumendi struktuurist
 • Sektsioonid – millal ja kuidas neid pikkades dokumentides kasutada
 • Laadide kasutamine teksti vormindamisel
 • Olemasolevate laadide muutmine ja uue laadi loomine
 • Piltide lisamine dokumenti, nende asetamise viisid, vormindamine ja paigutamine teksti suhtes
 • Seletiitli lisamine pildile, joonisele, tabelile
 • Teksti allmärkuste ja dokumendi lõpumärkuste lisamine ja muutmine
 • Allmärkuste vormindamine
 • Päiste ja jaluste lisamine dokumenti
 • Leheküljenumbrite lisamine dokumenti, nende muutmine ja vormindamine
 • Erinevate päiste/jaluste ja leheküljenumbrite lisamine või kustutamine
 • Dünaamiliselt muutuvate päiste ja jaluste lisamine dokumenti
 • Ristviidete lisamine dokumenti
 • Kujundite lisamine ja vormindamine, joonistusvahendite kasutamine
 • Sisukorra loomine
 • Sisukorra vormindamine laadide abil

Antud kursus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi praktikas. Kursusel osalejatele antakse iseseisvaks tööks ka harjutusülesandeid, mille tulemused vaatab läbi koolituse läbiviija ning kes annab vajadusel nõu ja parandab puudujääke.

Koolitusega kaasneb ekraanipiltide ja harjutusülesannetega varustatud kursuse abimaterjal paberkandjal.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu on võimeline MS Wordi abil looma või lühematest tekstidest kokku panema pikki dokumente, andes dokumendile laadide abil ühtse korrektse vorminduse. Samuti on olemas teadmised, kuidas dokumenti lisada pilte ja illustratsioone ning neid vormindada; kuidas lisada allmärkuseid, päiseid ja jaluseid, kuidas kasutada dokumendis ristviiteid ning kuidas genereerida sisukorda ja seda vormindada.

Kursuse kestvus ja läbiviija
Kursus toimub kahel päeval, kokku 12 akadeemilist tundi praktilise koolitusena arvutiklassis. Lisandub individuaalne iseseisev töö.
Koolituse viib läbi Viivi Jokk, kes on selle kursuse välja töötanud pikaajalise praktilise kogemuse põhjal ning kes on ka õppematerjali autoriks.

Kursust on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena.