Tabelarvutuse põhikursus (MS Excel)

Kursuse eesmärk
Kursuse eesmärk on anda baasteadmised tabelarvutussüsteemist MS Excel. Kursuse käigus omandatakse  tabelarvutuse üldpõhimõtted ja loogika ning antakse oskused tabeleid koostada, kujundada, teha tabelites valemite abil arvutusi, kasutada olulisemaid sisefunktsioone, luua diagramme ja tabeleid printida.

Kellele mõeldud
Kursus on mõeldud algajale, kellel pole varem kokkupuudet MS Exceliga olnud (või on olnud vähesel määral) ja ka neile, kes on lihtsamaid tabelitöid teinud, kuid ei ole vastavat koolitust läbinud ning seetõttu ei tea kui lihtne ja mugav on MS Excelis tegelikult tööd teha, kasutades õigeid töövõtteid ja tabeltöötluse võimalusi.

Kursuse sisu
Kursusel käsitletakse MS Excel põhilisi võimalusi. Vaadeldakse andmete sisestamist, arvutamist valemite ja funktsioonide kasutamisega, graafikute loomist, tabelite printimist ning erinevaid võtteid oma töö lihtsustamiseks.

Kursusel käsitletakse järgmiseid teemasid:

 • MS Exceli kasutusvaldkonnad, tabelarvutuses kasutatavad mõisted
 • MS Exceli kasutajaliidese tutvustus
 • Tabeli lahtrite, vahemike, ridade, veergude valimine
 • Liikumine tabelis
 • Töölehtede lisamine, kustutamine, nime andmine
 • Andmetüüpide tutvustus, tööd andmetega
 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Tabeli piirkondade automaatne täitmine korduvkirjetega
 • Erinevat tüüpi andmete üksuste sarja kasutamine
 • Andmete valideerimine
 • Andmete vormindamine
 • Üldine arvuvorming, valuuta ja ajavorming
 • Vormingute kopeerimine
 • Stiili rakendamine ja loomine
 • Tingimuslik vormindamine
 • Teksti vormindamine
 • Valemite kasutamine arvutustes, valemite koostamine
 • Sisefunktsioonide kasutamine arvutustes
 • Arvude ümardamine
 • Võrdluse ja loogikafunktsioonide kasutamine
 • Ridade ja veergude lisamine ja kustutamine
 • Töölehe elementide peitmine ja kuvamine
 • Nimede loomine ja kasutamine
 • Andmeloendite kasutamine
 • Andmete sorteerimine
 • Andmete filtreerimine
 • Andmete graafiline esitamine – diagrammide loomine
 • Printimine
 • Prindi eelvaade, päiste ja jaluste lisamine lehekülgedele
 • Tabelipea kordamine järgmistel lehekülgedel
 • Printimispiirkonna määramine

Antud kursus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi praktikas. Kursusel osalejatele antakse iseseisvaks tööks ka harjutusülesandeid, mille tulemused vaatab läbi koolituse läbiviija ning kes annab vajadusel nõu ja parandab puudujääke.

Koolitusega kaasneb ekraanipiltide ja harjutusülesannetega varustatud kursuse abimaterjal paberkandjal.

Õpiväljundid
Kursuse läbinu on tundma õppinud tabelarvutuse tööloogikat, omandanud vajalikud põhioskused ja võtted, et luua, muuta ja vormindada tabeleid ja diagramme keskkonnas MS Excel. Saadud teadmiste hulka kuuluvad ka oskused, kuidas erinevat tüüpi andmeid tabelisse sisestada, valideerida ja vormindada; kuidas teha tabelites arvutusi valemite ja enamkasutatavate sisefunktsioonide abil ning kuidas arve ümardada; kuidas andmeid sorteerida ja filtreerida ning kuidas esitada andmeid graafiliselt (diagrammide loomine). Omandatud on ka oskused kuidas lisada ja kustutada töölehti ning kuidas tabeleid printida.

Kursuse kestvus ja läbiviija
Kursus toimub kahel päeval, kokku 12 akadeemilist tundi praktilise koolitusena arvutiklassis. Lisandub individuaalne iseseisev töö.
Koolituse viib läbi Viivi Jokk, kes on selle kursuse välja töötanud pikaajalise praktilise kogemuse põhjal ning kes on ka õppematerjali autoriks.

Kursust on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena nii eesti kui ka vene keeles.