Tekstitöötlus ja digitaalse kirjaoskuse arendamine MS Word abil

Dokumentide loomise ja erinevate tekstide ning kirjatükkide koostamisega puutuvad suuremal või vähemal määral kokku kõik arvutikasutajad. Kuigi igas dokumendis on esmatähtis selle sisu, tuleb professionaalse lõpptulemuse saavutamiseks kindlasti pöörata tähelepanu ka teksti ja dokumendi väljanägemisele (nt eesnime esitäht ei tohiks jääda rea lõppu ja perekonnanimi minna teisele reale jms olukorrad). Seega peaks iga dokumendi looja hoolitsema nii materjali sisulise kui ka õige visuaalse esituse eest.

Paberivaba asjaajamise ajastul on selge, et olemasolevate tekstidokumentide alusel luuakse uusi ja täiendatud dokumendi versioone või kasutatakse dokumendi osi mingi muu teksti koostamisel. Sellest tulenevalt tekib vajadus teksti vorminduse, dokumendi struktuuri ja disaini muutmiseks. Seda saab lihtsalt ja kiirelt teha aga siis, kui dokumendi loojal on head teadmised tekstitöötlusest, mida käesolev kursus pakubki.

Kursuse eesmärk
Kursuse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused, kuidas koostada korrektseid tekste ja luua pilkupüüdvaid dokumente – koostada kirju, haldusdokumente ja muid tekste, näidates nende oskuste realiseerimist tekstitöötlussüsteem MS Word 2013 vahenditega. Samuti püütakse õpetada tekstitöötluse tehnikaid ja võtteid, mida tavaliselt iseõppimise teel selgeks ei saa, kuid mis on vajalikud kvaliteetse tekstitöö saavutamiseks, tõstes sellega arvutikasutaja digitaalse kirjaoskuse taset.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku erinevate tekstide koostamise ja dokumentide loomisega – nii algajad kui ka tekstitöötluse kogemusega (näiteks sekretärid, juhiabid, assistendid, büroojuhid, referendid, projektijuhid, aga ka kõik teised spetsialistid ja soovijad). Meie pikaajalised tekstitöötluse õpetamise kogemused näitavad, et paljude arvutikasutajate tekstitöötluse oskused on üsna kesised, mistõttu töö tegemiseks kulutatakse tunduvalt rohkem aega kui vaja. Seetõttu on kursusele oodatud ka kõik need, kes on küll juba tekstitöötlussüsteemide kasutajad, kuid on omandanud teadmised iseõppimise teel ja soovivad, et nende töö muutuks efektiivsemaks ja sujuvamaks. Koolitus on lausa hädavajalik nende jaoks, kes peavad oluliseks, et nende loodud dokumendid näevad välja ka professionaalsed.

Kursuse sisu
Kursuse sisu koostamisel oleme arvesse võtnud aastatepikkused kogemused tekstitöötluse õpetamisel, püüdes edasi anda vajalikud teadmised õigetest töövõtetest:

 • MS Word töökeskkonna tutvustus
 • Dokumendi loomine ja lehekülje seadete muutmine (lehekülje suurus, veerised, paigutusviis)
 • Töökeskkonna vaikeseadete muutmine
 • Dokumendimallide tutvustus, dokumendi loomine malli põhjal
 • Digitaalse kirjaoskuse arendamine: teksti sisestamise reeglid ja põhimõtted; tühikute ning kirjavahemärkide õige kasutamine (side- ja mõttekriips, sulud jms); klaviatuurilt puuduvate sümbolite sisestamine; tingimusliku poolitamise kasutamine; kiirkäskude ja trükiabide loomine
 • Teksti toomine dokumenti teisest tekstifailist, internetist, e-kirjast
 • Formaadipintsli kasutamine
 • Liikumine dokumendis ja teksti aktiveerimine
 • Teksti redigeerimine ja monteerimise võimalused (kopeerimine, lõikamine, kleepimine, teisaldamine, kustutamine), paigutamine ja lõikepuhvri kasutamine mitmete tekstiosade korraga kopeerimiseks
 • Tekstiosa otsimise ja asendamise kasutamine
 • Keele muutmine ja õigekirjakontrolli kasutamine
 • Teksti ilmestamise võimalused ja nõuanded (font, suurus, stiil, sõrendamine, allajoonimine, värvimine, esiletõstmine jms)
 • Lõikude vormindamine (joondamine, lõiguvahe, reavahe, lõigutaane, taandrida jms)
 • Laadid ja teksti vormindamine laadide rakendamisega
 • Laadide muutmine ja uue laadi loomine
 • Täpp- ja numberloendite kasutamine ja nende muutmine laadide abil
 • Tabelite loomine ja muutmine (ridade ja veergude lisamine ja kustutamine, lahtrite ühendamine ja tükeldamine, rea kõrguse ja veeru laiuse muutmine)
 • Teksti lisamine tabelisse, teksti määrangud (vertikaalne ja horisontaalne joondamine) tabelis
 • Tabelite kujundamine (joonte ja foonide lisamine) ja paigutamine dokumendis
 • Kasulikku lisateavet tabelitest (tabeli joonistamine ja kustutamine, Exceli tabelid Wordis)
 • Piltide lisamine dokumenti
 • Piltide vormindamine (suuruse, paigutuse, mähkimise muutmine, kärpimine, ankurdamine)
 • Dokumendi salvestamine, privaatse informatsiooni eemaldamine meta-andmetest ja dokumendi kaitsmine
 • Dokumendi eksportimine PDF formaati
 • Praktiline töö: algatuskirja malli põhjal dokumendi loomine, teksti lisamine ja vormindamine, tabeli lisamine ja kujundamine

Antud kursus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi praktikas. Kursusel osalejatele antakse iseseisvaks tööks ka harjutusülesandeid, mille tulemused vaatab läbi koolituse läbiviija ning kes annab vajadusel nõu ja parandab puudujääke.

Koolitusega kaasneb ekraanipiltide ja harjutusülesannetega varustatud kursuse abimaterjal paberkandjal.

Õpiväljundid
Koolituse läbinud oskavad kasutada uusi teadmisi ning valida õigeid töövahendeid ja -võtteid, et teha oma tööd edaspidi kiiremini ja sujuvamalt, mis omakorda aitab kokku hoida aega. Tänu koolituselt saadud praktilistele teadmistele oskavad kursuse läbinud luua korrektseid ja muljetavaldavaid dokumente ning muid kirjatöid, mida on kerge lugeda ja mille tekste saab probleemidevabalt kasutada ka uutes dokumentides.

Kursuse kestvus ja läbiviija
Kursus toimub kahel päeval, kokku 12 akadeemilist tundi praktilise koolitusena arvutiklassis. Lisandub individuaalne iseseisev töö.
Koolituse viib läbi Viivi Jokk, kes on selle kursuse välja töötanud pikaajalise praktilise kogemuse põhjal ning kes on ka õppematerjali autoriks.

Kursust on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena nii eesti kui ka vene keeles.