Trükiste kujundamine ja küljendamine (Adobe InDesign)

Kursuse eesmärk
Kursuse eesmärk on anda teadmised ja praktilised oskused trükiste kujundamiseks ja küljendamiseks Adobe InDesigni vahenditega. Kursusel osalejad omandavad teadmisi läbi praktiliste tööde, kuidas luua ja kujundada trükikõlbulikke publikatsioone.

Sihtgrupp
Kursus on mõeldud eelkõige küljendamise alal algajatele, kes hakkavad oma töös kasutama InDesigni trükiste küljendamiseks ja kujundamiseks. Eelteadmised InDesignist pole vajalikud. Kasuks tulevad üldteadmised trükiste disainipõhimõtetest.

Eeldused
Kursusel osalejatelt eeldatakse arvutikasutaja põhioskuste olemasolu – programmide käivitamine, töö akendega, töö kaustadega. Võõrad ei tohiks olla ka käsud Cut, Copy ja Paste.

Kursuse sisu
Kursuse teemade kokkuvõte:

 • Ülevaade InDesigni töökeskkonnast. Kiirtutvus tähtsamate töövahenditega – tööriistad, paneelid, paletid. Keskkonna häälestamine oma vajadustele vastavaks, oma keskkonna salvestamine.
 • Tööks vajalike programmiseadete muutmine.
 • Uue dokumendi loomine ja selle määrangute muutmine (lehekülgede arv, formaat, orientatsioon, veergude arv, veerised, lõikevaru). Algsätete salvestamine mallina.
 • Navigeerimine dokumendis, kasulikud klahvikombinatsioonid töö kiirendamiseks.
 • Töö lehekülgede ja põhjadega (Master). Lehekülgede seadete muutmine, lehekülgede lisamine, kustutamine, teisaldamine dokumendi piires, duplikaadi loomine, järjestuse muutmine. Uute põhjade loomine ja nende rakendamine.
 • Joonlaua, abijoonte ja -võrgustiku kasutamine. Abijoontele haakumine.
 • Töö objektidega. Objektide loomine, suuruse muutmine, teisaldamine, duplikaadi loomine, selekteerimine, kustutamine.
 • Objektide värvimine, äärejoone muutmine paneelide Swatches ja Stroke kaudu. Äärejoone laiuse ja joone laadi muutmine. Objektide läbipaistvuse muutmine. Liugvärvide loomine.
 • Objektide joondamine ja jaotamine selektsiooni, veeriste või lehekülje suhtes. Objektide järjestuse muutmine, positsiooni lukustamine, grupeerimine.
 • Kiire ülevaade tööriistade Pencil, Line ja Pen kasutamisest.
 • Kihtide (Layers) kasutamine. Kihtide loomine, kustutamine, ümbernimetamine. Objektide teisaldamine kihtide vahel. Kihtide järjestuse muutmine. Soovitusi kihtide kasutamiseks küljendustöös.
 • Töö tekstidega, tekstikastid. Tekstikasti suuruse muutmine. Kastide täitmine tekstivoogudega käsitsi (Manual) ja automaatselt (Autoflow). Objektide (mistahes kujundite) muutmine tekstikastiks.
 • Teksti kujundamine (font, suurus, reavahe, konverteerimine suurtähtedeks, üla- ja alaindeks, tähevahe reguleerimine, joondamine, treppimine).
 • Lõigutekstide kujundamine (taandrida, lõigutaane, lõiguvahe, automaatpoolitus, lõikude kooshoidmine).
 • Erimärkide kasutamine tekstis – kooshoidev tühik, kooshoidev sidekriips, n-kriips, m-kriips jms.
 • Lehekülgede nummerdamine
 • Laadide (Style) kasutamine. Lõigu- ja märgilaadide loomine olemasoleva teksti põhjal, määrangute muutmine. Laadide rakendamine tekstile. MS Wordi dokumendi laadide ületoomise võimaluste tutvustus.
 • Töö piltidega. Piltide resolutsioon ja formaadid. Piltide importimine ja paigutamine dokumenti. Piltide linkimine ja manustamine.
 • Teksti mähkimine (Wrap) ümber objekti (kujund, pilt, teine tekstikast), mähkimisseadete muutmine.
 • CMYK ja RGB värvimudeli kasutamine, töö värvidega.
 • Trükise salvestamine ja pakendi loomine.
 • Ülevaade dokumendi ettevalmistusest trükikoja jaoks, dokumendi eelkontroll. Komposiit PDF-faili loomine trükikoja jaoks.

Antud kursus on tööpõhine, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi. Kursusel osalejatele antakse iseseisvaks tööks ka koduseid ülesandeid, mille tulemused vaatab läbi koolituse läbiviija ning kes annab vajadusel nõu ja parandab puudujääke.

Koolitusega kaasneb ekraanipiltide ja harjutusülesannetega varustatud kursuse abimaterjal paberkandjal.

Õpiväljundid
Kursuse läbinud on omandanud vajalikud põhioskused küljendus- ja kujundustööde tegemiseks Adobe InDesigni abil.

Kursuse kestvus ja läbiviija
Kursus toimub neljal päeval, kokku 20 akadeemilist tundi praktilise koolitusena arvutiklassis. Lisandub individuaalne iseseisev töö.
Koolituse viib läbi Viivi Jokk, kes on selle kursuse välja töötanud pikaajalise praktilise kogemuse põhjal ning kes on ka õppematerjali üheks autoriks.

Kursust on võimalik tellida ka ettevõtte sisekoolitusena.